PRIVACYBELEID

Privacybeleid

1. Algemeen

1.1. De websites http://www.meno.behttp://www.handyhome.behttp://www.menopro.be en http://www.homeandco.be zijn ter beschikking gesteld aan de bezoeker door de CVBA Menouquin (de "Websites"), met maatschappelijke zetel te 1402 Nijvel, Vieux chemin de Thines 14 en ingeschreven in de KBO onder het ondernemingsnummer 0401.905.939 (hierna "Menouquin").

1.2. Dit privacybeleid ("Privacybeleid") informeert de bezoeker over de manier waarop Menouquin persoonsgegevens verwerkt ontvangen of gecommuniceerd via de Websites. Menouquin is verantwoordelijk voor de behandeling van persoonsgegevens en waakt over de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens. Gezien dat Menouquin de privacy van de bezoeker wenst te garanderen, respecteert zij alle wettelijke bepalingen inzake privacy en meer bepaald de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”).

1.3. Door het enkele bezoek van de Websites, gaat de bezoeker uitdrukkelijk akkoord met het Privacybeleid. Indien de bezoeker niet akkoord gaan met de bepalingen van het Privacybeleid, wordt hij uitgenodigd de Websites te verlaten.

1.4. De Websites kunnen links bevatten naar andere websites. Dit Privacybeleid is enkel toepasselijk op de Websites. Indien de bezoeker andere websites consulteert, raadt Menouquin aan steeds de bepalingen inzake gegevensbescherming van deze andere websites te raadplegen.

1.5. Menouquin houdt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. De bezoeker moet regelmatig het Privacybeleid raadplegen dat toepasselijk is op het moment van de raadpleging van de Websites. 

2. Verwerking van persoonsgegevens door Menouquin

2.1. Menouquin behandelt de gegevens ontvangen of vrijwillig meegedeeld op de Websites en bewaart ze voor intern gebruik en voor de vermelde diensten.

De persoonsgegevens verstrekt door de personen die een bestelling plaatsen op de Websites worden verwerkt door Menouquin :

  • in het kader van de opvolging van de bestelling voor doeleinden van cliënteelbeheer en beheer van de bestellingen ;
  • in het kader van profilering van aankopen en verzending van commerciële mededelingen (zoals de verzending van gepersonaliseerde publiciteit en publiciteit gericht op directe marketingdoeleinden).


De bezoeker is ervan bewust dat bepaalde gegevens die hem betreffen gekend zijn of gekend kunnen zijn door Menouquin door de eenvoudige verbinding met de Websites. Bij een bezoek aan de Websites, verzamelt Menouquin verschillende persoonsgegevens en logbestanden betreffende de bezoeker, meer bepaald het IP-adres, de website waar hij doorverwezen werd naar de Websites, de datum en de duur van het bezoek, de browser en het gebruikerssysteem van de bezoeker, zijn surfgedrag en, meer bepaald, zijn verzoeken alsook de webpagina’s die hij bezoekt. Menouquin ontvangt eveneens bepaalde informatie vrijwillig meegedeeld door de bezoeker. 

Menouquin kan aan vertrouwde derden bevestigde statistieken verschaffen betreffende haar klanten, verkopen, structuren van omwisselingen en aangaande de informatie op de site, maar deze statistieken zijn anoniem. 

2.2. Wanneer de bezoeker Menouquin heeft toegelaten om zijn gegevens voor directe marketing doeleinden te gebruiken, zullen deze gegevens voor dit doel gebruikt worden. De bezoeker kan zich echter gratis verzetten tegen dit gebruik door Menouquin te contacteren via de volgende contactgegevens: Menouquin, Vieux Chemin de Thines 14, 1402 Nijvel. De bezoeker kan ook een email zenden naar het volgende e-mail adres: service@meno.be

Menouquin verbindt zich ertoe geen gegevens van de bezoeker aan derden te communiceren voor directe marketingdoeleinden.

2.3. Menouquin gebruikt de persoonsgegevens ontvangen of vrijwillig meegedeeld door de bezoeker (bijvoorbeeld, de naam, het emailadres, het adres, het telefoonnummer... in het kader van bestellingen) enkel voor de doeleinden die de bezoeker toegelaten heeft. 

2.4. In het kader van het beheer van bestellingen en van het gebruik van de Websites, moet Menouquin soms beroep doen op derden (zoals bijvoorbeeld de dienstverlener van beveiligde betalingen of de transporteur). Deze derden, eveneens gehouden tot het respecteren van de bepalingen van de Privacywet, kunnen de persoonsgegevens enkel gebruiken in het kader van de uitvoering van hun specifieke opdracht en mogen ze niet gebruiken voor andere doeleinden. 

3. Recht op toegang, rechtzetting en verzet

De bezoeker kan vragen om gratis toegang te hebben tot informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De bezoeker kan gratis zijn persoonsgegevens (laten) rechtzetten indien ze incorrect zijn, onvolledig, of niet meer actueel. 

Overeenkomstig artikel 10 en volgende van de Privacywet alsook de artikels 32 en 35 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “privacy KB”), kan de bezoeker gratis verzoeken dat zijn persoonsgegevens verwijderd worden of zich verzetten tegen hun verder gebruik indien ze onvolledig zijn of niet pertinent. Hij kan zich zonder motivering verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens in het kader van directe marketing. 

Voor deze doeleinden, kan de bezoeker de klantendienst van Menouquin contacteren per brief gericht aan Menouquin, Vieux Chemin de Thines 14, 1402 Nijvel of per email naar het volgende adres : service@meno.be

4. Cookies

Menouquin maakt gebruikt van cookies op haar Websites, meer bepaald van kleine informatiebestanden die ze stuurt naar de harde schijf van de bezoeker en waarop, tijdelijk of definitief, op het toestel van de bezoeker, door de server van een website via de browser, informatie wordt opgeslagen die het gebruik van de Website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren. 

Voor verdere informatie over de cookies, nodigt Menouquin de bezoeker uit om haar “Cookiepolicy” te raadplegen. 

5. Contact

De bezoeker kan de klantendienst van Menouquin contacteren :

  • per brief geadresseerd aan de klantendienst van Menouquin: 
    Vieux Chemin de Thines 14, 1402 Nijvel.
  • per email : service@meno.be.
  • per telefoonnummer: 067/21.15.21 (van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 17u).