Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de Websites

1. Beheerder van deze Websites

De websites http://www.meno.behttp://www.handyhome.behttp://www.menopro.be en http://www.homeandco.be (de “Websites”) worden beheerd door Menouquin CVBA (“Menouquin”). Menouquin is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1402 Nijvel, 14 Vieux Chemin de Thines. Menouquin is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0401.905.939.

De bezoeker kan ook contact opnemen met Menouquin op het e-mailadres: service@meno.be

2. Inhoud van de Websites

2.1. De Websites verstrekken informatie over Menouquin (zoals bijvoorbeeld de adressen van de Menouquin winkels, informatie over de Meno group, Meno-garanties, contactgegevens, en dergelijke meer) en over de artikels die ze verkoopt (catalogi, merken...).

2.2. Menouquin behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Websites aan te passen, te wijzigen of aan te vullen naar eigen goeddunken, dit zonder aankondiging of kennisgeving.

2.3. Menouquin doet al het nodige om de inhoud van de Websites volledig, correct en up-to-date te houden. Ondanks die inspanningen kunnen sommige inlichtingen onvolledig, onjuist of verouderd zijn. Menouquin geeft geen enkele waarborg omtrent de inhoud en de informatie op de Websites.

2.4. De afbeeldingen van artikelen op deze Websites zijn enkel ter illustratie. Hoewel Menouquin zich inspant om producten accuraat af te beelden, kunnen artikelen of hun verpakking in realiteit afwijken van hetgeenis afgebeeld. 

3. Gebruik van de Websites

3.1. De Websites zijn vrij toegankelijk en gratis voor elke internetgebruiker. De bezoeker gaat ermee akkoord om de Websites enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetgeving te gebruiken.

3.2. De Websites mogen enkel worden gebruikt in overeenstemming met onderhavige gebruiksvoorwaarden van de Websites, inbegrepen het Privacybeleid en de Cookie Policy. Menouquin verzoekt de bezoeker die te lezen vóór gebruik van de Websites. 

3.3. Wanneer de bezoeker de Websites gebruikt, wordt hij geacht kennis te hebben genomen van al deze gebruiksvoorwaarden van de Websites en ermee akkoord te gaan. Indien de bezoeker bij het lezen van deze gebruiksvoorwaarden van de Websites niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt hij verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

3.4. De bezoeker mag geen virussen, "deep link", "robot", of andere schadelijke automatische en andere systemen gebruiken om toegang te krijgen tot de Websites. Het is eveneens verboden voor de bezoeker om de Websites te beïvloeden of te manipuleren op welke wijze dan ook. 

4. Hyperlink naar de Websites

4.1. Behoudens andersluidende bepaling, moet elke bezoeker die beschikt over een website of blog en die voor ieder doel een eenvoudige link wenst te plaatsen die direct doorverwijst naar de homepage van de Websites, hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Menouquin. Iedere toegelaten link, moet verwijderd worden op eenvoudig verzoek van Menouquin. 

4.2. Menouquin wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van websites van derden, waarnaar de Websites de bezoeker eventueel doorverwijzen. Websites van derden en hun inhoud vallen uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de auteur(s) ervan. 

Menouquin verbindt zich ertoe links te verwijderen waarvan het verneemt dat ze doorverwijzen naar ongeoorloofde informatie of activiteiten. 

5. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen die de Websites uitmaken, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht op afbeelding en ieder ander toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. Al deze elementen zijn eigendom van Menouquin of, desgevallend, een derde bij wie Menouquin de nodige toelatingen heeft bekomen. De elementen van de Websites blijven dus de eigendom van Menouquin, zelfs gedownload.

Behoudens uitdrukkelijke bepaling, kan de tekstuele of cijfermatige informatie vermeld op de Websites gratis worden gebruikt, doch mét bronvermelding en enkel voor een gebruik dat niet commercieel noch publicitair is (en dus enkel voor leerzame, educatieve, wetenschappelijke, persoonlijke,... doeleinden). Elke reproductie van commerciële of publicitaire aard van deze informatie evenals alle vormen van gebruik en reproductie van andere constitutieve elementen van de Websites, zoals het grafische, de afbeeldingen, de geluiden of de informaticatoepassingen, zijn daarentegen strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Menouquin. Elke vraag in die zin dient te worden gericht aan Menouquin. 

6. Beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid

6.1. Menouquin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik dat de bezoeker van de Websites maakt. 

6.2. Het gebruik van informatie op of via de Websites, gebeurt op eigen risico. Menouquin wijst alle aansprakelijkheid af voor beslissingen die op basis van die informatie worden genomen.

6.3. Menouquin geeft geen garanties voor de goede werking van de Websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, , die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Websites. Menouquin kan bovendien op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een tijdelijke onbeschikbaarheid van de Websites, die zou voortvloeien uit technische fouten, virussen of enig ander element onafhankelijk van de wil van Menouquin. 

7. Privacybeleid

In het kader van het gebruik van de Websites, kan Menouquin persoonsgegevens van de bezoeker verwerken, zoals beschreven in het Privacybeleid. Klik hier voor het Privacybeleid. 

8. Cookie policy

De Websites gebruiken enkele cookies, zoals beschreven in de Cookie policy van Menouquin. Klik hier de Cookie Policy. 

9. Wijzigingen

Menouquin behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van de Websites op ieder moment te wijzigen en/of te vervolledigen. 

10. Niet-geldigheid van bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of zonder uitwerking zou worden verklaard of er zou geoordeeld worden dat deze bepaling de geldigheid of uitvoerbare kracht van de huidige gebruiksvoorwaarden in haar geheel in het gedrang brengt?, dan zullen alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven en zal de niet-toepasselijke of onwettige bepaling vervangen worden door een toepasselijke dan wel wettige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen. 

11. Afstand van rechten

De niet-toepassing van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door Menouquin kan nooit door de bezoeker beschouwd worden als afstand van het recht om zich te beroepen op deze voorwaarden. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

12.1. Door de Websites te gebruiken, gaat de bezoeker ermee akkoord dat de inhoud ervan uitsluitend onder het Belgisch recht valt en in overeenstemming daarmee moet worden geïnterpreteerd. 12.2. In geval van betwisting met betrekking tot deze Websites of het gebruik ervan, zijn enkel de Belgische rechtscolleges uit het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd, met uitsluiting van alle andere rechtscolleges. 

13. Contact

Voor inlichtingen over de Websites of de inhoud ervan, kan de bezoeker zich wenden tot service@meno.be.