Algemeene voorwaarden

MENOUQUIN - Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop

Elke bestelling impliceert toetreding tot deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder beperking noch voorbehoud.

 

 1. Voorwerp van deze algemene voorwaarden 
 2. Beschrijving van de Artikelen, verloop van de bestelling, betaling, sluiting van het contract 
 3. Levering of Afhaling van de Bestelling 
 4. Herroepingsrecht 
 5. Specifieke bepalingen inzake demonstratieartikelen en toonzaalmodellen 
 6. Garantie/Retournering van Artikelen buiten de uitoefening van het herroepingsrecht 
 7. Aansprakelijkheid 
 8. Bescherming van persoonsgegevens 
 9. Intellectuele eigendom 
 10. Eventuele klachten en geschillen 
 11. Gedragscode BeCommerce kwaliteitslabel 
 12. Diverse bepalingen 
 13. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbanken

1. VOORWERP VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op online verkopen gesloten door particulieren via websites beheerd door de CVBA Menouquin en betreffende de artikelen beschikbaar op deze websites.
Onder de termen in deze algemene voorwaarden, wordt verstaan met

"Menouquin": de CVBA Menouquin, handelend onder de handelsnamen HandyHome, MenoPro, Home&Co, met maatschappelijke zetel te Vieux Chemin de Thines 14, 1402 Nijvel (België).

 • BTW n°: BE 0401.905.939

  Tel.: +32 (0)67/21.15.21
  Fax: +32 (0)67/21.15.52
  Website: www.meno.be
  E-mail: onlineshop@meno.be


"Klant": iedere persoon die Artikelen koopt in de hoedanigheid van consument, d.w.z. de fysieke persoon die één of meerdere Artikel(en) verwerft voor doeleinden buiten het kader van zijn commerciële activiteit, industriële activiteit, ambacht of vrij beroep in de zin van Boek I van het Wetboek Economisch Recht. Het is de Klant niet toegestaan om Artikelen te kopen voor het doel van doorverkoop.

 

“Partij”: Menouquin of de Klant, gezamenlijk “de Partijen” genoemd.

"Websites": websites beheerd door Menouquin en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijnde http://www.meno.behttp://www.handyhome.behttp://www.menopro.been http://www.homeandco.be. De websites zijn vrij toegankelijk en gratis voor elke internetgebruiker.

"Artikelen": voorwerpen te koop gesteld op de Websites en waarvan de verkoop voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het betreft meer bepaald voorwerpen bestemd voor ‘doe-het-zelf’, gereedschap, Power Tools, verf, voorwerpen voor decoratie, ijzerwaren, voorwerpen gerelateerd aan elektriciteit, tuingereedschap, sanitaire voorwerpen, diverse uitrustingen en houten voorwerpen.

Er kan slechts afgeweken worden van deze algemene verkoopsvoorwaarden door middel van een schriftelijk document, naar behoren ondertekend door Menouquin en de Klant. Deze algemene verkoopsvoorwaarden sluiten de toepassing van elke andere voorwaarde vermeld in documenten uitgaande van de Klant of van een derde uit, zelfs indien deze documenten een latere datum hebben.
Menouquin behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of te vervolledigen voor toekomstige bestellingen. De niet-toepassing van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door Menouquin kan nooit door de Klant beschouwd worden als afstand van het recht om zich te beroepen op deze voorwaarden.

 

2. BESCHRIJVING VAN DE ARTIKELEN, BESTELLING EN BETALING

2.1. Beschrijving en prijs van de aangeboden Artikelen 
2.1.1. Beschrijving van de Artikelen 
Menouquin biedt de Artikelen te koop aan op de Websites. 

De Artikelen worden voorgesteld met hun essentiële kenmerken (merk, specificiteiten, functies, beschrijvingen, prijs...) 

De Artikelen worden geïllustreerd met behulp van afbeeldingen. De afbeeldingen die de Artikelen illustreren vallen niet binnen het contractuele kader en moeten als louter indicatief beschouwd worden. Minimale afwijkingen maken geen gebreken uit in de zin van de wet of deze algemene voorwaarden. 

De catalogi van leveranciers kunnen eveneens fouten bevatten. Menouquin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze fouten. 

Menouquin behoudt zich het recht voor om het assortiment van aangeboden Artikelen te wijzigen onder meer in functie van beperkingen die verband houden met haar leveranciers. 

2.1.2 Prijs van de Artikelen 
Alle prijzen zijn uitgedrukt in EUR. 

Tenzij anders overeengekomen, is BTW inbegrepen in de prijzen. De Recupel-taks en alle andere taksen zijn inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. 

Alle prijzen aangeduid op de Websites zijn zonder leveringskosten; dit is uitdrukkelijk gepreciseerd. 

Bijkomende diensten (levering, installatie, financiering...) zijn dus niet inbegrepen en de Artikelen zullen geleverd worden tegen betaling van eventuele bijkomende kosten. De bijkomende kosten van levering, reservatie, en alle andere verplichte administratieve kosten worden duidelijk en afzonderlijk meegedeeld aan de klant alvorens de bevestiging van de bestelling door de Klant. 

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts toepasselijk zolang de voorraad strekt. 

Menouquin behoudt zich het recht voor om de correcte prijs toe te passen of om eenzijdig een bestelling te annuleren indien blijkt dat de aangeduide prijs en/of de beschrijving van het Artikel of de Artikelen alsook de eventueel gerelateerde opties manifest verkeerdelijk zijn aangeduid op de Websites ten gevolge van een technische of een menselijke fout. 

2.2 Verloop van de bestelling 

De Klant verklaart ouder dan 18 jaar en/of volledig rechtsbekwaam te zijn. 

De persoon die de bestelling plaatst wordt geacht daartoe gemachtigd te zijn. Hij is er steeds toe gehouden om op hoofdelijke en ondeelbare wijze de betaling te verrichten van de factuur die betrekking heeft op de bestelling. 

De bestelling kan verricht worden in het Frans of in het Nederlands. 

De Klant plaatst de bestelling van één of meerdere Artikel(en) op de Websites. 

De aanvaarding en de bevestiging van de bestelling worden gerealiseerd door het invoeren van een reeks gegevens op opeenvolgende webpagina’s: 

 • De Klant maakt verbinding met de Websites, selecteert Artikelen die hij in zijn “winkelmand” plaatst en drukt zijn wil uit om de bestelling te plaatsen door zijn winkelmand te valideren. Tot aan de fase van betaling, kan de Klant zijn bestelling wijzigen door te klikken op het icoon “winkelmand” rechts bovenaan het scherm. 
 • De Klant moet kiezen tussen een levering op een plaats naar keuze (hierna “Levering”) of de afhaling van een Artikel of de Artikelen in de winkel (hierna “Afhaling’). Indien de Klant kiest voor de Levering, zullen de portkosten hem aangeduid worden bovenop het totaalbedrag van zijn Artikelen. 
 • De Klant bevestigt de inhoud van zijn bestelling en de modaliteiten van Levering/Afhaling. 
 • Het totaalbedrag van de bestelling inbegrepen alle taksen en inbegrepen eventuele transportkosten wordt opnieuw meegedeeld aan de Klant. 
 • Na een volledige samenvatting van zijn bestelling gekregen te hebben en na de inhoud en de prijs van zijn bestelling geverifieerd te hebben, bevestigt de Klant zijn wil om door te gaan naar de betalingsfase. 
 • De Klant wordt vervolgens automatisch op transparante wijze naar de website van de BVBA Ingenico e-Commerce Solutions doorverwezen, waar hij zijn betalingsparameters ingeeft (betalingsmethode, kredietkaartnummer,...) De uitwisseling van gevoelige informatie – zoals het kredietkaartnummer – verloopt dus tussen de Klant en de website van de BVBA Ingenico e-Commerce Solutions; Menouquin neemt hier geen kennis van. 
 • De betaling wordt gevraagd aan de betreffende financiële instelling. 
 • De Klant krijgt bevestiging van de betaling. 
 • De Klant wordt vervolgens op de hoogte gesteld van de aanvaarding door Menouquin van zijn bestelling per email, hierna “Bevestigingsemail” genoemd. Deze bevat een samenvatting van de bestelling. Menouquin raadt aan om deze Bevestigingsemail elektronisch of op papier te bewaren als bewijs van de gegevens inbegrepen in de bevestiging van de bestelling. De verzending van deze Bevestigingsemail na de betaling is het moment waarop de verkoop op afstand effectief overeengekomen wordt tussen de Partijen. 
 • In geval van Afhaling in de winkel, ontvangt de Klant in zijn Bevestigingsemail de datum vanaf wanneer hij de bestelde Artikelen zal kunnen ophalen in de gekozen winkel. Deze Bevestigingsemail geldt als afhalingsbon. Ten vroegste op de datum vermeld in deze Bevestigingsemail gaat de Klant voor afhaling naar de gekozen winkel, met de Bevestigingsemail die hij gekregen heeft en zijn identiteitsbewijs. 
 • Menouquin zendt de bestelling naar de winkel van de Menouquin-groep gekozen door de Klant (ingeval van Afhaling) of naar het Leveringsadres aangegeven door de Klant (ingeval van Levering).

Elke betwisting van de Bevestigingsemail moet per aangetekende brief gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de Bevestigingsemail. 

2.3 Betaling 
2.3.1 Betaling 
De betaling van de Artikelen gebeurt alvorens Menouquin de sluiting van de verkoop bevestigt door verzending van de Bevestigingsemail. 

De prijs, inbegrepen eventuele Leveringskosten, wordt integraal betaald voor de Levering. 

De gekochte Artikelen worden dus systematisch betaald door de Klant alvorens de Artikelen geleverd en/of afgehaald worden 

2.3.2. Transactie 
De Klant betaalt de aankoopprijs van het Artikel of de Artikelen op het moment van de plaatsing van de bestelling via de transactieserver van de BVBA Ingenico e-Commerce Solutions waarop Menouquin beroep doet om te zorgen dat de bancaire gegevens van de Klant op een beveiligde manier gecodeerd en vervolgens doorgegeven worden. 

De transactie van de betaling gebeurt met de dienstverlener van beveiligde betaling, de BVBA Ingenico e-Commerce Solutions, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwelaan 102 en ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0459.360.623. 

Alle transactiekosten (commissies van de verschillende financiële instellingen) worden volledig ten laste genomen door Menouquin. 

De betaling kan verricht worden: 

 • Hetzij door de aanduiding van de soort van betaalkaart (Visa, Eurocard, Mastercard), het nummer van de betaalkaart, de vervaldatum en de eventuele visuele cryptogram via uitdrukkelijk order tot debet van de rekening van de houder van de bankkaart; 
 • Hetzij via Bancontact / Mistercash 

Op het einde van het betalingsproces wordt de Klant doorverwezen naar de website van Menouquin zodat hij de “na-verkoop” handeling naar zijn keuze kan verrichten. 

De elektronische en papieren “geschenkbonnen” kunnen worden gebruikt, conform hun geldigheidsduur vanaf de datum van de uitgifte door gebruik van hun uniek identificatienummer. - Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het bedrag van de “geschenkbon”, dient de Klant het verschil te betalen. - Indien het bedrag van de bestelling lager is dan het bedrag van de “geschenkbon”, kan het verschil niet gerecupereerd worden. 

2.4 Eigendomsvoorbehoud 
In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek, gaat de eigendom van de Artikelen van Menouquin pas over op de Klant op de dag van de volledige inning van de overeengekomen hoofdprijs, vermeerderd met eventuele intresten, taksen en kosten. 

2.5 Aanvaarding van de bestelling onder voorbehoud van beschikbare voorraad 
Menouquin verbindt er zich toe de bestellingen in te willigen die via de Websites worden ontvangen, doch uitsluitend binnen de limieten van de beschikbare voorraden van de Artikelen. Bij gebreke aan beschikbaarheid van het Artikel, ten laatste op de datum van de Afhaling/Levering voorzien in de Bevestigingsemail, verbindt Menouquin er zich toe de Klant zo snel mogelijk te verwittigen en de Klant kan zijn bestelling annuleren. In dit geval zal Menouquin de prijs van het ontbrekende Artikel terugbetalen binnen de 14 dagen op dezelfde betalingswijze die gebruikt werd bij de plaatsing van de bestelling. 

2.6 Annulering van de bestelling door Menouquin 
Menouquin behoudt zich het recht voor om van rechtswege de verkoop te ontbinden, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, in de volgende gevallen:

 • ingeval van ernstige vermoedens van kwade trouw of intentie tot oplichting; 
 • ingeval van herhaaldelijk misbruik van het herroepingsrecht; 
 • ingeval er vermoedens zijn van herhaaldelijk (rechts)misbruik of fraude door een Klant; 
 • ingeval er foutieve, verdachte of verkeerde klantgegevens worden opgegeven; 
 • indien Menouquin vaststelt dat een persoon meermaals fictieve persoonsgegevens opgeeft; 
 • indien Menouquin een abnormale hoeveelheid bestellingen – eventueel in verschillende bestellingen - vaststelt die verder gaat dan een louter persoonlijk gebruik; 
 • ingeval van vermoedens dat bestellingen werden gedaan voor doorverkoop;

 

3. LEVERING OF AFHALING VAN DE BESTELLING

De Klant preciseert in zijn bestelling of hij kiest voor Afhaling in de winkel of voor Levering van zijn bestelling. 

Het gekozen systeem is aangeduid in de Bevestigingsemail aan de Klant. 

3.1 Levering 
De bestelling wordt geleverd – na ontvangst van betaling – aan een adres in België gepreciseerd door de Klant bij zijn bestelling. 

Ingeval de Levering van de bestelde Artikelen wordt uitgesteld door de fout van de Klant voor 30 kalenderdagen vanaf de datum waarop de bestelling werd aanvaard door Menouquin, houdt Menouquin zich het recht voor om de kosten die verband houden met deze vertraging van de Levering aan te rekenen aan de Klant (aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die Menouquin verschuldigd zou zijn tussen de initieel voorziene datum van de Levering en de datum van de laattijdige Levering te wijten aan de Klant). 

Desalniettemin zal Menouquin haar winstmarge niet herzien noch wijzigen. 

3.1.1 Leveringsmodaliteiten 
Leveringen worden uitgevoerd door een partner transporteur geselecteerd door Menouquin, de NV GLS Belgium Distribution (hierna “GLS”) met maatschappelijke zetel te Humaniteitslaan 233, 1620 Drogenbos en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0883.914.874. 

GLS levert de bestellingen op werkdagen, zijnde van maandag tot en met vrijdag. 

Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de Klant bij het plaatsen van zijn bestelling. De chauffeur-leverancier kan bij de Levering van de Artikelen een identiteitsbewijs vragen van de bestemmeling of van de persoon die de bestelling in ontvangst neemt. 

Elk zichtbaar gebrek aan het Artikel moet worden vermeld op de kopie van de Leveringsbon die de Klant binnen de 2 kalenderdagen na de Levering dient over te maken aan Menouquin (onlineshop@meno.be). 

De bestelling wordt aan de Klant persoonlijk overhandigd, die de ontvangst van het pakket bevestigt met zijn handtekening op de handscanner van de GLS-chauffeur-leverancier. Uiteraard kan ook een ander lid van de familie van de Klant de bestelling in zijn naam in ontvangst nemen. 

Bij afwezigheid van de Klant bij de Levering en op uitdrukkelijke schriftelijke vraag van de Klant in deze zin, zal de bestelling uitzonderlijk overhandigd kunnen worden aan een buur. 

Indien de bestelling niet kan worden geleverd, zelfs niet bij een buur, zal GLS de bestelling terugbrengen naar het distributiecentrum. 

Indien de Artikelen niet op het opgegeven leveringsadres kunnen worden geleverd, laat de GLS-chauffeur een bericht van aanbieding achter met belangrijke informatie. Meer bepaald bevat dit bericht van aanbieding een nummer, het “Track ID”. De Klant kan dit nummer of het bestelnummer gebruiken om online of met zijn smartphone na te gaan waar zijn bestelling zich bevindt. 

Dit nummer kan gebruikt worden om online een nieuwe Levering aan te vragen. De kosten van deze nieuwe Levering zullen aangerekend worden aan de Klant. 

Bij gebrek aan reactie van de Klant aangaande een eventuele nieuwe Levering van de Bestelling binnen de 30 kalenderdagen na het bericht van aanbieding door de transporteur bij de Klant, zal de verkoop van rechtswege worden ontbonden, zonder ingebrekestelling noch rechterlijke tussenkomst. In dat geval zal de prijs van de bestelling terugbetaald worden aan de Klant. 

3.1.2. Leveringstermijnen 
De leveringstermijnen bedragen maximum 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling van de Klant aan Menouquin. 

De Leveringstermijn van maximum 30 dagen is strikt toepasselijk ten aanzien van de Klant, behoudens ingeval van overmacht. 

Bij gebrek aan Levering binnen de 30 dagen na de verzending van de Bevestigingsemail, heeft de Klant de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. De door de Klant betaalde sommen zullen aan hem terugbetaald worden zonder excessieve vertraging te rekenen vanaf de annulering, met uitsluiting van enige andere vergoeding. De Klant zal zijn vraag schriftelijk aan Menouquin moeten richten aan het volgende adres: onlineshop@meno.be

3.1.3 Overmacht 
Volgende gevallen van overmacht bevrijden Menouquin van haar Leveringsverplichting: oorlog, opstand, brand, staking, ongeval en de onmogelijkheid zelf te worden bevoorraad door de normale leveranciers of transporteurs. 

In de volgende gevallen kan Menouquin de Levering voorlopig opschorten: storingen in het wegennet, storingen in het intern internetnetwerk, storingen inzake telefonie, storingen inzake (problematische) toegang tot het Internet en dergelijke. De Levering wordt dan opgeschort tot wanneer verholpen zal zijn aan de storing en/of de toegang tot het Internet hersteld is zonder dat de Klant de annulering van de overeenkomst kan vragen en/of schadevergoeding en intresten vorderen. 

3.2 Afhaling 
Wanneer de Klant een Artikel koopt op één van de Websites en kiest voor Afhaling in een Menouquin winkel in België, dan wordt dit Artikel ter zijner beschikking gesteld binnen de termijn gepreciseerd in de Bevestigingsemail. 

Het Artikel zal afgehaald kunnen worden op vertoon van de Bevestigingsemail en een identiteitsbewijs. 

Indien de Klant in gebreke blijft om het reeds betaalde Artikel te komen halen binnen de termijn van één maand voorzien voor de Afhaling, zal Menouquin de verkoop van rechtswege kunnen ontbinden, met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling noch rechterlijke tussenkomst. In dat geval zal de prijs van de Artikelen terugbetaald worden aan de Klant.

 

4. HERROEPINGSRECHT

Voor verkopen gesloten op de Websites, heeft de Klant het recht om aan Menouquin mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder enige bestraffing en zonder opgave van redenen, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde fysiek bezit genomen heeft van het Artikel of van de Artikelen. 

4.1 Uitzonderingen op het herroepingsrecht 
Er bestaat geen herroepingsrecht voor de aankoop van de volgende types van Artikelen: 

 1. volgens specificaties van de consument vervaardigde Artikelen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn ; 
 2. Artikelen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid ; 
 3. verzegelde Artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 
 4. Artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten. 

4.2 Uitoefening van het herroepingsrecht 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Menouquin via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de bestelling te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping. De Klant moet bewijzen dat hij zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend. Deze verklaring kan online ingevuld worden of per aangetekende brief geadresseerd aan de maatschappelijke zetel van Menouquin of per email aan onlineshop@meno.be. Het herroepingsrecht geldt enkel voor Artikelen waarbij de toebehoren en gebruiksaanwijzingen bijgevoegd zijn. De Klant dient het herroepingsrecht uit te oefenen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde het Artikel fysiek in bezit neemt. Evenwel,

 • In geval van verschillende Leveringen bij één bestelling, begint de 14-daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitneming van het laatste Artikel door de Klant of een door hem aangewezen derde.
 • In geval van een Levering van één Artikel bestaande uit verschillende onderdelen, begint de 14-daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitneming van het laatste onderdeel van het Artikel door de Klant of een door hem aangewezen derde.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de Klant de Artikelen terugzenden naar Menouquin met alle middelen en op eigen kosten. De verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen terugbetaling” zullen geweigerd worden. De Klant beschikt over drie mogelijkheden om de Artikelen terug te zenden:

 • De Klant kan de Artikelen terugzenden met eigen middelen, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de kennisgeving van zijn intentie om te herroepen;
 • De Klant kan ook het Artikel terugbrengen naar het onthaal van een Menouquin winkel, zonder kosten;
 • Voor volumineuze Artikelen, kan Menouquin, op uitdrukkelijke vraag van de Klant, de Artikelen komen ophalen, tegen betaling van de transportkosten ten bedrage van 50 EUR, gefactureerd aan de Klant. De modaliteiten zullen overeengekomen moeten worden met Menouquin.

4.3 Terugbetaling ten gevolge van de uitoefening van het herroepingsrecht 
Menouquin behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het Artikel of de Artikelen werden ontvangen, of tot de Klant heeft aangetoond dat alle producten werden teruggezonden. De Klant zal spontaan op aanvraag het collinummer opgeven zodat dit via bpost kan nagegaan worden. 

Vervolgens zal binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de Artikelen of bewijs van terugzending, zoals hierboven omschreven, de volledige door de Klant betaalde aankoopsom (inbegrepen de portkosten voor een standaard levering) terugbetaald worden, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd. Er wordt niet in cash uitbetaald. In elk geval zal deze terugbetaling geen bijkomende kosten met zich meebrengen voor de Klant. Menouquin behoudt zich ten allen tijde het recht voor het bedrag van de waardevermindering van het Artikel ten gevolge van handelingen, andere dan deze die noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en het goed functioneren van de Artikelen vast te stellen en waar de klant voor aansprakelijk is, af te trekken van het bedrag dat terugbetaald moet worden. 

Indien de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van Levering heeft ingestemd dan de door Menouquin aangeboden goedkoopste standaardlevering, dan zullen bijkomende kosten inzake de Levering niet terugbetaald worden.

 

5. SPECIFIEKE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DEMONSTRATIEARTIKELEN EN TOONZAALMODELLEN

Bij aankoop van demonstratieartikelen/toonzaalmodellen door de Klant, zal aan de Klant een document ter ondertekening worden voorgelegd, waarin hij verklaart kennis te hebben van de op dat document aan te duiden zichtbare beschadiging en / of zichtbare gebreken van zulke Artikelen. Dit document zal eveneens ondertekend worden door een vertegenwoordiger van Menouquin, en zal in hoofde van de Klant een afstand inhouden van zijn recht om Menouquin of haar transporteur verantwoordelijk te houden voor de reeds vastgestelde zichtbare beschadiging en / of gebreken. Het hierboven bepaalde laat de wettelijke garantierechten van de Klant, zoals beschreven in artikel 6 onverlet.

 

6. GARANTIES/RETOURNERING VAN ARTIKELEN BUITEN HET HERROEPINGSRECHT

De Artikelen verkocht door Menouquin aan haar Klanten genieten van de wettelijke garantie van overeenstemming en van de wettelijke garantie van de verborgen gebreken. Voor bepaalde Artikelen, geniet de Klant eveneens van een bijkomende garantie, aangeboden door de fabrikant. 

6.1 Garantie van overeenstemming van consumptiegoederen 
De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de garantie van overeenstemming van consumptiegoederen verschaffen rechten aan de Klant. Deze rechten blijven onverlet door de andere garanties toegekend in dit artikel 6. 

Menouquin kent aan de Klant een wettelijke garantie toe van 2 jaar voor elk gebrek aan overeenstemming dat zou bestaan bij de Levering van het Artikel overeenkomstig de artikels 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, vanaf de inbezitneming van het Artikel door de Klant. 

In voorkomend geval, op straffe van verval van de garantie van overeenstemming van de Artikelen, zal de Klant Menouquin moeten inlichten over het bestaan van het gebrek binnen een strikte termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de dag van de ontdekking van het bestaan van het gebrek. Na deze termijn, zal de Klant zich niet meer kunnen beroepen op het voordeel van de wettelijke garantie van overeenstemming. 

6.2 Garantie voor verborgen gebreken 
Menouquin voldoet bovendien ten aanzien van haar Klanten aan de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals deze gepreciseerd in de artikels 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het moment van de Levering, en indien het verborgen gebrek het systeem ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk zou verminderen. 

Elk verborgen gebrek moet meegedeeld worden door de Klant aan Menouquin per aangetekende brief, zo spoedig mogelijk vanaf het moment waarop hij het heeft vastgesteld, of, in voorkomend geval, normalerwijze had moeten vaststellen. 

6.3 Bijkomende garantie van de fabrikant 
Bepaalde Artikelen die verkocht worden door Menouquin genieten voorts van een bijkomende garantie aangeboden door de fabrikant, waarvan de toepassing en duur verschillen naargelang de Artikelen en de merken. Deze garantie van de fabrikant beïnvloedt niet de rechten waarover de Klant beschikt op basis van de garantie van overeenstemming van consumptiegoederen. 

6.4 Gemeenschappelijke bepalingen 
6.4.1 Modaliteiten 
De Artikelen verzonden naar de winkel van de Menouquin-groep gekozen door de Klant of geleverd op de plaats gekozen door de Klant zijn verzekerd tegen beschadiging en diefstal gedurende de hele duur van het transport. De Klant moet dus controleren of de bestelling en alle Artikelen waaruit zij bestaat bij ontvangst intact zijn om in voorkomend geval een voorbehoud te formuleren aangaande de overeenstemming van de Artikelen. 

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke bepaling of dwingende wettelijke bepaling (meer bepaald het wettelijk herroepingsrecht), worden verkochte Artikelen niet teruggenomen door Menouquin. Bijgevolg zal elke retournering voorafgaandelijk en schriftelijk toegestaan moeten worden door Menouquin. De Klant moet hiertoe dus een verzoek indienen per email aan Menouquin aan het volgende adres: onlineshop@meno.be

Ingeval van retournering van Artikelen waarvoor Menouquin uitdrukkelijk bevestigt dat de garantie van overeenstemming van de consumptiegoederen toepasselijk is, zal Menouquin de sommen betaald door de Klant terugbetalen, zonder bijkomende vergoedingen. 

De Klant zal alle kosten van transport van het teruggezonden Artikel of Artikelen ten laste te nemen. Deze kosten zullen terugbetaald worden indien blijkt dat de garantie van overeenstemming van de consumptiegoederen van toepassing is op het Artikel of de Artikelen. 

Enkel de factuur bijgevoegd bij het Artikel bij de Levering of de Bevestigingsemail gelden als garantiebewijs voor de Klant ten aanzien van Menouquin. Bij gebreke eraan, kan elk ander geldig bewijsmiddel, zoals een betalingsbewijs, verschaft worden aan Menouquin. Deze documenten dienen door de Klant te worden bewaard en voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn start bij de inbezitneming van het Artikel. 

Ingeval van misbruik bij retournering, behoudt Menouquin zich het recht voor om een latere bestelling te weigeren. 

Het gebrekkig Artikel dient volledig leeg te zijn bij de teruggave. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de gebrekkige Artikelen geblokkeerde voorwerpen aan de Klant terugbezorgd worden, voor zover ze vermeld werden op de reparatiebon op het moment van de teruggave of Levering van de herstelde of vervangen Artikelen. Menouquin is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de Klant zullen worden terugbezorgd. 

Ingeval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling teruggegeven Artikelen, is de aansprakelijkheid van Menouquin ten aanzien van de Klant in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van de Artikelen. 

Indien specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de Artikelen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zijn, is Menouquin niet aansprakelijk voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de Artikelen, onverlet de overige bepalingen van art.6. 

Menouquin zal in ieder geval niet aansprakelijk zijn in geval van weigering van de fabrikant om zijn garantie toe te passen omwille van de hierna uiteengezette redenen. 

6.4.2 Uitsluitingen van garantie 
Deze garanties zijn niet toepasselijk op de Artikelen in de volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet limitatief): 

 • in geval de schade aan de Artikelen veroorzaakt is door foutief gebruik, foutieve installatie of behandeling, externe oorzaken, gewoon onderhoud, normaal gebruik, normale slijtageverschijnselen, of door nalatigheid van de Klant ingeval een derde partij, die niet rechtmatig door Menouquin werd gemachtigd, is tussengekomen of de Artikelen heeft behandeld;

 • ingeval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp;

 • ingeval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of Menouquin is;

 • in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het Artikel, ingeval van vervanging van verbruiksgoederen zoals batterijen, ingeval van gebruik van onaangepaste randapparatuur, accessoires of verbruiksgoederen.


Alle beschreven uitsluitingen in de handleidingen geleverd met de Artikelen kunnen niet gedekt worden door de garanties toegekend door Menouquin. De toekenning van garanties is afhankelijk van een gebruik van de Artikelen als een goede huisvader en het respecteren van de gebruikshandleiding van de fabrikant.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

De Klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Websites nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. 

Ook is de Klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. 

De Klant aanvaardt dat Menouquin niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de Website van Menouquin of internet, als gevolg van voormelde risico’s. 

Menouquin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, zowel materieel als immaterieel of lichamelijk, die zou voortvloeien uit een slechte werking of een slecht gebruik van de gecommercialiseerde Artikelen. Hetzelfde geldt voor de eventuele wijzingen van Artikelen door de leveranciers. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Menouquin worden beperkt tot het totaalbedrag van de bestelling en zal er geen aansprakelijkheid zijn voor simpele vergissingen of nalatigheden die zouden kunnen voortbestaan ondanks alle voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de Artikelen. 

Menouquin kan niet ten aanzien van een Klant of een derde aansprakelijk worden gesteld voor enige onrechtstreekse schade, exploitatieverlies, verlies aan winst of zakencijfer, op welke wijze ook gebeurd. 

Onverminderd hetgeen in de voorgaande paragrafen bepaald is, zal de aansprakelijkheid van Menouquin volgens deze algemene voorwaarden beperkt zijn tot een bedrag dat gelijk is aan de betaalde of te betalen sommen tijdens de transactie die de oorsprong is van deze aansprakelijkheid, en dit ongeacht de oorzaak of de vorm van de betrokken vordering. 

Menouquin kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet uitvoeren van de afgesloten overeenkomst omwille van een onderbreking van de voorraad of onbeschikbaarheid van het Artikel, overmacht, storingen of volledige of gedeeltelijke stakingen in het bijzonder bij de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

 

8. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

8.1. Persoonsgegevens verwerkt door Menouquin 
De persoonsgegevens van de Klant worden behandeld door Menouquin 

 • in het kader van opvolging van bestellingen voor doeleinden van cliënteelbeheer en orderbeheer 
 • in het kader van profilering van aankopen en van verzending van commerciële communicatie (meer bepaald het verzenden van gepersonaliseerde en gerichte publiciteit voor directe marketingdoeleinden). 

De Klant heeft toegang tot zijn gegevens, kan ze (laten) rechtzetten en kan zich gratis verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor directe marketingdoeleinden door Menouquin door een email te sturen naar onlineshop@meno.be of door een brief te sturen naar Menouquin, Vieux Chemin de Thines, 14 te 1400 Nijvel of door zich naar een Menouquin winkel te begeven, op vertoon van zijn identiteitsbewijs. 

Menouquin zal enkel commerciële informatie sturen naar haar Klanten per email indien haar Klanten hier uitdrukkelijk mee ingestemd hebben. 

Menouquin kan aan vertrouwde derden bevestigde statistieken verschaffen betreffende haar Klanten, verkopen, structuren van omwisselingen en aangaande de informatie op de site, maar deze statistieken zijn anoniem. Menouquin verkoopt dus geen informatie betreffende haar Klanten, noch commercialiseert of stelt zij deze ter beschikking van derden. 

Menouquin behoudt zich het recht voor om huidige clausule “bescherming van persoonsgegevens” te wijzigen teneinde de geldende wetgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven. 

In dit verband verzoekt Menouquin de Klant om haar Privacybeleid en haar Cookie Policy te lezen. 

8.2 Kopie van de identiteitsbewijs 
Om fraude bij betaling te voorkomen en om fraude na te gaan ingeval van een juridisch onderzoek, behoudt Menouquin zich het recht voor om een kopie te nemen van het identiteitsbewijs dat haar voorgelegd wordt bij de Levering of bij de Afhaling van de bestelling. 

8.3 Persoonsgegevens verzameld door de verlener van de betalingsdiensten 
Menouquin is niet verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in verband met de bankkaart van de Klant en van bancaire informatie. Deze gegevens worden enkel verwerkt en opgeslagen door Ingenico e-Commerce Solutions, die ertoe gehouden is de internationale verplichtingen inzake het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens te respecteren. Voor elke vraag of verzoek kan de Klant rechtstreeks hun klantendienst contacteren.

 

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen die de websites uitmaken, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht op afbeelding en ieder ander toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. Al deze elementen zijn eigendom van Menouquin of, desgevallend, een derde bij wie Menouquin de nodige toelatingen heeft bekomen. De elementen van de Websites blijven dus de eigendom van de firma Menouquin, zelfs gedownload. 

Behoudens uitdrukkelijke bepaling, kan de tekstuele of becijferde informatie vermeld op de site gratis worden gebruikt, doch door middel van de vermelding van de bron en enkel voor een gebruik dat niet commercieel noch publicitair is. Elke reproductie van commerciële of publicitaire aard van deze informatie evenals alle vormen van gebruik en reproductie van andere constitutieve elementen van de Website, zoals het grafische, de afbeeldingen, de geluiden of de informaticatoepassingen zijn daarentegen strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Menouquin. Elke vraag in die zin dient te worden gericht aan de firma Menouquin. 

Behoudens andersluidende bepaling, moet elke gebruiker die beschikt over een website of blog en die voor ieder doel een eenvoudige link wens te plaatsen die direct doorverwijst naar de homepage van de Websites, hiervoor voorafgaande toestemming vragen aan Menouquin. Iedere link, zelfs indien stilzwijgend toegelaten, moet verwijderd worden op eenvoudig verzoek van Menouquin.

 

10. EVENTUELE KLACHTEN OF GESCHILLEN

Voor elke eventuele klacht, kan de Klant zich rechtstreeks wenden tot de Klantendienst van Menouquin: 

Email: service@meno.be 

Telefoon: 067/21.15.21 van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 17u.

 

11. GEDRAGSCODE VAN HET KWALITEITSLABEL BECOMMERCE

Menouquin heeft de gedragscode van het kwaliteitslabel BeCommerce onderschreven. BeCommerce is de Belgische vereniging van de bedrijven actief in verkoop op afstand, via internet, en dus alle vormen van e-commerce, met maatschappelijke zetel te Wetenschapspark 1 (lab 1), Campuslaan 1, 3590 Diepenbeek en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0894.199.943. 

De BeCommerce ondernemingen respecteren de regels die zijn opgenomen in de gedragscode van het kwaliteitslabel BeCommerce (hierna ‘de Code’). De Code omvat regels inzake eerbiediging van het privéleven, koop op afstand en telemarketing. De ondernemingen die het BeCommerce label dragen houden zich aan nog striktere regels die allen gericht zijn op de koop op afstand via internet en per catalogus. 

De Klant kan een kopie van deze Code vinden op de website van BeCommerce (die kan worden geraadpleegd op https://www.becommerce.be/) of een exemplaar aanvragen viaservice@meno.be.

 

12. DIVERSE BEPALINGEN

12.1. Nietigheid 
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of zonder uitwerking zou worden verklaard of er zou geoordeeld worden dat deze bepaling de geldigheid of uitvoerbare kracht van deze algemene voorwaarden in haar geheel of andere essentiële bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang zou brengen (dergelijke bepaling hierna aangeduid als “Ongeldige Bepaling”), komen Partijen onderling overeen dat de Ongeldige Bepaling hen niet zal binden, maar dat de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden zullen blijven voortbestaan, behoudens : 

 

 1. indien de Ongeldige Bepaling essentieel is voor het evenwicht van de rechten en plichten van Partijen en
 2. indien deze algemene voorwaarden niet te goeder trouw kan gewijzigd worden met behoud of herstel van het evenwicht van de rechten en plichten van Partijen. Anderzijds kan het ontbreken van een contractuele bepaling vereist krachtens de toepasselijke wetgeving om de geldigheid of het uitvoerbare karakter van deze algemene voorwaarden te waarborgen, enkel de nietigheid of de niet-uitvoering van deze algemene voorwaarden met zich meebrengen wanneer deze algemene voorwaarden niet te goeder trouw kan worden gewijzigd door de invoeging van de ontbrekende contractuele bepaling, mits naleving van het evenwicht van de respectieve rechten en plichten van Partijen.


12.2. Bewijs 
Tussen de Klant en Menouquin, kunnen de transacties, het beheer van het netwerk, elektronische communicaties, verbindingen en andere elektronische manipulaties bewezen worden met behulp van .log bestanden en transactiebestanden, die bewaard kunnen worden door Menouquin op elektronische dragers. De Klant aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens. Deze bewijsmogelijkheid belet de Partijen niet enig ander bewijs te leveren door de middelen toegestaan door de wet in deze materie.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Elk geschil betreffende de opstelling, het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de collisieregels. 

Elk geschil betreffende de opstelling, het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel.